Corporate Governance

Antares vindt ‘goed ondernemingsbestuur’ (corporate governance) van groot belang. De hoofdlijnen van de governancestructuur van Antares staan hieronder in een aantal categorieën weergegeven.

 • Directie

  Antares heeft een stichting als rechtsvorm. De stichting wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. De rol van het bestuur hebben we vastgelegd in het reglement bestuur.

  Meer informatie vindt u terug in de statuten van Antares.

  Ook kunt u hierover meer vinden in het jaarverslag. In het hoofdstuk: 'verslag van de raad van commissarissen' staat de beloning van de directeur-bestuurder vermeld. In het hoofdstuk 'verslag en verklaring van het bestuur' staan de personalia en nevenfuncties van de directeur-bestuurder vermeld.

 • Raad van commissarissen


  De raad van commissarissen (rvc) oefent het interne toezicht bij Antares uit. De rvc is ingericht volgens de regeling van commissarissen bij de (structuur)vennootschap in het Burgerlijk Wetboek. Hiermee voldoet dit toezicht aan de Aedescode. De regeling van taken en bevoegdheden van de rvc is gebaseerd op de voorschriften van het BBSH en de Governancecode Woningcorporaties. De rvc houdt onder meer toezicht op:
  • realisatie van de doelstellingen van Antares;
  • de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • het kwaliteitsbeleid.

  Profielschets rvc
  De profielschets van de rvc vindt u hier. 


  Toezichtskader
  In het jaarverslag legt Antares verantwoording af over de wijze van invulling van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen in het afgelopen jaar. Als toezichtskader gebruikt de raad daarbij:
  • het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH);
  • het ondernemingsplan;
  • de meerjarenbegroting, jaarrekening en de kwartaalrapportages;
  • de integriteitscode;
  • afspraken met derden, zoals het Strategisch Akkoord met de gemeente Venlo, de prestatieafspraken met de gemeente Peel en Maas en de samenwerkingsovereenkomst bewonersparticipatie met de huurdersorganisaties.


  Vaste commissies van de rvc: samenstelling en werkzaamheden

  De auditcommissie
  De auditcommissie houdt toezicht op: 
  • de werking van de interne controle- en beheersingssystemen;
  • de financiële informatieverschaffing;
  • treasury en risicomanagement;
  • de naleving en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant;
  • de verschaffing van voorgeschreven financiële informatie naar de externe toezichthouder.

  De selectie- en remuneratiecommissie
  De selectie- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
  • het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de rvc en de directeur-bestuurder;
  • het doen van een voorstel voor een profielschets van de rvc;
  • het werven, selecteren en voordragen van leden van de rvc ter benoeming door de rvc;
  • het doen van een voorstel aan de rvc over het te voeren bezoldigingsbeleid;
  • het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de directeur-bestuurder ter vaststelling door de rvc;
  • het opmaken van het remuneratierapport.

  Evaluatie

  Tijdens de jaarlijkse besloten vergadering (november/december) van de raad van commissarissen staat de raad stil bij de volgende onderwerpen:
  • het algemeen functioneren van de raad;
  • het schema van aftreden en herbenoemen en de gewenste kwalificaties van kandidaten die bij wisseling van samenstelling de raad zouden kunnen versterken;
  • de evaluatie van de eigen kennis-, ervarings- en opleidingsgebieden;
  • de afspraken voor het komende kalenderjaar ten aanzien van representaties, trainingen, workshops en speciale aandachtsvelden van beoordelen van de Antares-organisatie;
  • de diensten van het accountskantoor waarmee wordt samengewerkt; de kwaliteit en de continuïteit worden geëvalueerd.

  Samenstelling rvc

   

  Mevrouw Drs. P.J.L. Verbugt
  voorzitter
  (Helden)

  Bestuurder Zuidelijke Rekenkamer in Eindhoven
  (bedrijfsvoering/algemeen netwerk)

  ANT com 7_Nellie Verbugt.jpg

  De heer Drs. J.P.A.C. van Beers
  (Groesbeek) 

  CFO Treant Zorggroep
  (finance & control)

  ANT Com3_Jean-Pierre van Beers.jpg

  Mevrouw Mr. Drs. A.F.A.A. Cuijpers   
  (Eindhoven) 

  Bestuurder Cuijpers Consultancy
  (juridisch) 

  ANT Comm 6_Ans Cuijpers.jpg

  Mevrouw A.M.C.W. van Dijk
  (Maastricht) 

  Adviseur
  (vastgoed)

  afgevaardigde huurders 

  ANT Com4_Tanya van Dijk.jpg

  De heer P.M. Geerts
  (Weert)

  Senior adviseur en stedenbouwkundige bij Kragten   
  (vastgoed)

  afgevaardigde huurders

  ANT Com 5_Peter Geerts.jpg

  Documenten over governancestructuur
  De directeur-bestuurder en de rvc verantwoorden zich via het jaarverslag, onder meer over het onderwerp governance. De rvc beschikt over een reglement raad van commissarissen. Dit reglement beschrijft de werkwijze van de rvc en zijn commissies. Ook heeft de rvc hiervoor profielschets raad van commissarissen opgesteld. Deze beschrijft de kwaliteiten waaraan de individuele commissarissen en de rvc als geheel moeten voldoen.

 • Integriteitscode en klokkenluidersregeling

  Antares vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. We verwachten dat ook onze klanten en onze stakeholders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen. Daarom is de integriteitscode openbaar.

  De klokkenluidersregeling maakt onderdeel uit van de integriteitscode. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze desgewenst anoniem melden. De regeling borgt dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege het klok luiden.

  Het ministerie van VROM heeft een meldpunt opgericht waar iedereen terecht kan om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen woningcorporaties. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/klachten-en-meldingen-woningcorporaties.

  Wilt u een misstand melden, mail dit dan naar meldpuntcorporaties@minvrom.nl.

 • Gedragscodes

  Antares heeft zich verbonden aan de Aedescode. Deze gedragscode benoemt kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die Antares bij zijn functioneren zowel intern als extern hanteert en waarop Antares aanspreekbaar is.

  Cultuur ondersteunt goed ondernemingsbestuur
  Goed ondernemingsbestuur is niet zozeer een zaak van procedures, reglementen, regels en het plaatsen van informatie op de website. Het gaat er zeker ook om dat we op basis van de gemaakte afspraken handelen. En dat we er elkaar op aanspreken wanneer we dat niet doen. Dan gaan de principes die onder het begrip goed ondernemingsbestuur vallen (transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, checks and balances et cetera) ook in de praktijk leven. Antares investeert hierin door regelmatig aandacht te besteden aan de eigen bedrijfscultuur.

  Wijzigingen in governancestructuur
  Het bestuur bespreekt wijzigingen in de governancestructuur met de raad van commissarissen (rvc). Afhankelijk van het onderwerp worden wijzigingen in de governancestructuur vooraf aan de rvc ter goedkeuring voorgelegd.

 • Prestatieafspraken
 • Statuten en reglementen
Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Statistiek Cookies
Deze cookies zijn nodig om statistieke gegevens te kunnen verzamelen omtrend sitebezoek.
Meer weten...