Ons beleid

Een organisatie in ontwikkeling wil graag vooruit kijken, maar kijkt ook af en toe terug. Onder meer in ons ondernemingsplan hebben wij vastgelegd hoe wij ons de komende jaren willen ontwikkelen, zodat we onze klanten een goed thuis blijven geven.

Door terug te kijken hebben we een aantal procedures en zaken verbeterd en hier beleid voor opgesteld of vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan hennep, cameratoezicht, sponsoring, sloop, leefbaarheid et cetera.

Hieronder vindt u een aantal van onze beleidsplannen terug.

 • Hennepbeleid

  Antares wijst zijn huurders altijd op de gevolgen van het kweken van hennep. Naast het feit dat het strafbaar is, zijn hennepkwekers ook een gevaar voor de woonomgeving. Het illegaal aftappen van stroom zorgt voor brandgevaar. Daarnaast kan er bij de kweek wateroverlast ontstaan voor omwonenden. Antares tolereert daarom geen enkele vorm van hennepteelt in zijn woningen en wil voorkomen dat buurten verloederen als gevolg hiervan. Bij constatering van hennepkweek volgt onmiddellijk een huisuitzetting. Hier wordt niet van afgeweken.

  Meer informatie over ons hennepbeleid vind u in onze brochure Hennepbeleid.

 • Fonds Leefbaarheid

  Om huurders met goede ideeën te belonen is het Fonds Leefbaarheid opgericht. Antares realiseert zich dat geld vaak een cruciale factor is bij de totstandkoming van buurtinitiatieven. Het fonds heeft in het verleden al vele projecten mogelijk gemaakt; zo zijn er zitbanken en speeltoestellen geplaatst bij gebouwen, jeu-de-boulesbanen en gemeenschappelijke tuintjes aangelegd. Het Leefbaarheidsfonds ondersteunt alleen blijvende voorzieningen. Een eenmalige activiteit als een buurtfeest valt hier niet onder. Jaarlijks is er € 100.000,- beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid vergroten. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Per goedgekeurde aanvraag wordt er één keer een bedrag beschikbaar gesteld.

  Heeft u wensen, ideeën of suggesties om de leefbaarheid te vergroten in uw buurt? Laat het ons dan weten via het Aanvraagformulier Fonds Leefbaarheid.

 • Ondernemingsplan en visitatie

  De woningmarkt is onderhevig aan veranderingen. Als bedrijf willen wij graag innovatief zijn. Wij signaleren veranderingen dan ook vroegtijdig en garanderen zo een prima huisvesting voor onze huurders. Huurders in allerlei categorieën, zowel huishoudens met lage inkomens, als met hogere inkomens. Maar ook senioren die graag zolang mogelijk op zich zelf willen blijven wonen. Om de verschillende doelgroepen goed te kunnen bedienen ontwikkelt Antares andere woonvormen, nieuwe voorzieningen en betere dienstverlening. We werken  hiervoor samen met betrouwbare partners.

  Ondernemingsplan en visitatie

  Onze missie:
  Wij dragen zorg voor goede en betaalbare huisvesting, wooncomfort met aandacht voor het milieu en de leefomgeving. Wij doen dat op een transparante, klantgerichte, integere en resultaatgerichte wijze, met een efficiënte, professionele en betrokken organisatie, in goede samenwerking met onze stakeholders.

  Download hier het laatste ondernemingsplan (pdf 0,41 MB)

  In de AedesCode, die in januari 2007 is vastgesteld, is de verplichting opgenomen voor corporaties die aangesloten zijn bij Aedes, zich eens per vier jaar te onderwerpen aan een audit die een gestructureerd oordeel oplevert over de maatschappelijke prestaties. 

  Download hier het laatste visitatierapport (pdf 0,46 MB)

 • Kleine-kernenbeleid

  Antares bezit circa 6.000 verhuureenheden, waarvan het merendeel is gelegen in het stedelijk gebied van Venlo. Binnen dat stedelijk gebied onderscheidt Antares een aantal kleine kernen met een heel karakteristieke eigen identiteit. Denk hierbij aan stadsdelen als Steijl, Op de Heide, Klingerberg, Blerick Centrum, etcetera. Daarnaast bezit Antares ruim 500 woningen in Meijel en een vergelijkbaar aantal in Kessel en Kessel-Eik, die alle drie deel uitmaken van de gemeente Peel en Maas. Meijel en Kessel hebben beide een typisch nostalgisch dorps karakter. Voor Antares betekent dit dat wij zoveel mogelijk inspelen op de specifieke wensen, behoeften en problemen die eigen zijn aan de specifieke kernen. Antares heeft in zijn beleid dan ook ruim aandacht voor kleine kernen. Met name in onze investeringen in leefbaarheid wordt dat zichtbaar gemaakt. Intensief overleg met dorpsraden, wijkoverleggen en andere vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappen vormt de basis voor de beslissingen die Antares ten aanzien van zijn investeringen in wonen en welzijn neemt.

 • Sponsorbeleid

  Antares staat dicht bij de maatschappij. Niet alleen onze huurders worden door ons op handen gedragen, maar ook maatschappelijke initiatieven kunnen op steun rekenen.

  Veel organisaties en verenigingen kunnen niet zonder de steun van het bedrijfsleven. Antares ondersteunt daarom graag aansprekende en sprankelende initiatieven. Wij willen laten zien dat wij ons betrokken voelen bij de samenleving. Twijfel daarom niet als u een verzoek hebt en neem contact met ons op. Samen kunnen we de maatschappij laten bloeien. Voor de toewijzing van eventuele steun hanteren wij een aantal criteria. Uw verzoek zal worden getoetst aan de hand van de door ons gestelde eisen. Klik hier voor ons sponsorbeleid.

   

 • Onderhoud

  Het grote voordeel van het huren van een woning is dat het gros van het woningonderhoud voor u wordt uitgevoerd. Onderhoud aan de gevel, schilderwerk aan de buitenkant, de verwarmings- en warmwaterinstallaties en allerlei bouwtechnische zaken komen voor onze rekening. Deze grote werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd. Antares beoordeelt in een vaste cyclus welke werkzaamheden er gedaan moeten worden.

 • Protocol camerabewaking

  Omdat er helaas soms sprake is van overlast en vandalisme in complexen van Antares, is dit protocol opgesteld. In dit protocol wordt onder andere een beschrijving gegeven van de praktische uitvoering van het cameratoezicht, mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bewoners en bezoekers van de complexen.


  Artikel 1. Betrokkenen

  De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus de bewoners en bezoekers van het complex alsmede medewerkers van Antares.

  Artikel 2. Doel van het cameratoezicht

  Het cameratoezicht is gerealiseerd ter bescherming en veiligheid van de bewoners. Voorts dient het cameratoezicht ter bescherming van het eigendom van Antares, de bewoners en bezoekers. Het cameratoezicht zal door de preventieve werking die er vanuit gaat, een gevoel van veiligheid dienen te creëren onder de bewoners, bezoekers en medewerkers van Antares. Daarbij zal de preventieve werking van cameratoezicht een aanzienlijke kostenbesparing opleveren door een duidelijke afname van vernielingen.

  Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

  3.1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Antares. Alle aan het cameratoezicht verbonden kosten zijn voor rekening van Antares.
  3.2. Antares draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zo nodig direct hersteld.
  3.3. Antares draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident is veiliggesteld.
  3.4. De huismeester, wijkbeheerder, buurtbeheerder, teamleider of één van zijn of haar bevoegde vervangers stelt beeldmateriaal direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door een derde, hetzij politie, bewoner of bezoeker.
  3.5. De teamleider en bij diens afwezigheid de manager wonen of de directeur-bestuurder, is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 5 en 6.
  3.6. Het technische beheer en onderhoud van het camerasysteem geschiedt door de firma Allbest Security Systems

  Artikel 4. Privacy van bewoners en bezoekers

  4.1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht, te weten bescherming van het eigendom van Antares, de bewoners en bezoekers.
  4.2. Antares kondigt middels informatieborden aan dat er beeldopnames worden gemaakt. De informatieborden zijn aangebracht op of duidelijk zichtbaar vanaf elke algemene toegangsdeur in het complex. Op de informatieborden staat de volgende tekst:
  Deze ruimte wordt zichtbaar en niet zichtbaar bewaakt middels cameratoezicht.
  Antares (met logo van Antares)
  4.3. De borden worden geplaatst in opdracht van en voor rekening van Antares.

  Artikel 5. Inzage in opgenomen beeldmateriaal

  5.1. Gelet op de bescherming van de privacy gelden er restricties voor het inzagerecht.
  5.2. Slechts in het geval van een incident kunnen betrokkenen beeldmateriaal opvragen bij Antares.
  5.3. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur.
  5.4. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door Antares, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy.
  5.5. De teamleider en bij diens afwezigheid de manager wonen of de directeur-bestuurder, beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen.
  5.6. Antares beslist binnen vijf werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal.
  5.7. Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt op het kantoor van Antares in aanwezigheid van de teamleider en bij diens afwezigheid de manager wonen of de directeur-bestuurder. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de betrokken personen van Antares, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.
  5.8. Personen die inzage in het beeldmateriaal krijgen, dienen een inzageverklaring te tekenen (bijlage 1).

  Artikel 6. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

  6.1. Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen.
  6.2. De teamleider en bij diens afwezigheid de manager wonen of de directeur-bestuurder, beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  6.3. De persoon die beeldmateriaal ontvangt dient zich vooraf bij de betrokken medewerker van Antares te legitimeren.
  6.4. De persoon die het beeldmateriaal ontvangt tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en integer gebruik hiervan.
  6.5. Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering.
  6.6. De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.
  6.7. Het beeldmateriaal wordt door middel van een digitale schijf (cd of dvd) verstrekt.

  Artikel 7. Het camerasysteem en beveiliging

  7.1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale opname recorder. Aan deze recorder zijn zichtbare en mogelijk niet-zichtbare digitale camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt in de algemene ruimtes van het complex.
  7.2. De recorders staan opgesteld in voor publiek afgesloten ruimte, die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van Antares en personeel van het bedrijf dat in opdracht van Antares het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert.
  7.3. Beelden mogen in beginsel niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. De Registratiekamer geeft als richtlijn een bewaartermijn van 24 uur, waarvan in sommige gevallen afgeweken mag worden, bijvoorbeeld in het geval van incidenten.
  7.4. Het beeldmateriaal kan uitsluitend worden ingezien door de teamleider en bij diens afwezigheid de manager Wonen of de directeur. Het is niet de intentie van Antares om dit daadwerkelijk te doen. Dit zal in principe uitsluitend plaatsvinden als er incidenten hebben plaatsgevonden, waaronder diefstal, inbraak, geweldpleging, vernieling etc. of wanneer beeldmateriaal wordt opgevraagd door derden.

  Artikel 8. Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens

  Antares maakt melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens van bovenstaande verwerking van persoongegevens middels digitale beeldopnamen.

  Artikel 9. Informatieverstrekking

  Dit protocol stelt Antares via haar site ter beschikking aan een ieder die daarin geïnteresseerd is. Ook is het protocol schriftelijk op te vragen bij Antares.

  Artikel 10. Klachten

  Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en
  verstrekking dienen te worden ingediend bij Antares. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.


  Inzageverklaring

  Ondergetekende

  Naam :………………………………………………………………….

  Adres :………………………………………………………………….

  PC/Woonplaats :

  …………………………………………………………….

  Geboortedatum :………………………………………………………………….

  Nummer legitimatiebewijs :………………………………………………………….
  (kopie toevoegen)


  Verklaart op…………………………………………(datum) inzage te hebben gehad, van de

  beelden opgenomen in de algemene ruimten van de ……………………..

  Het betreft de beelden van …………………………………… (datum),………………….

  ……………………..(tijdstip).


  Reden inzage:

  ………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………….


  Voor akkoord betrokkene:
  Naam:………………………………………………………………………………….

  Handtekening:………………………………………………………………………….


  Voor akkoord Antares:
  Naam:………………………………………………………………………………….

  Functie:………………………………………………………………………………..

  Handtekening:…………………………………………………………………………

 • Sloop

  Antares mag niet zomaar haar woningen slopen. Hiervoor is beleid ontwikkeld. Wanneer er plannen zijn om woningen te slopen wordt dit besproken in het managementoverleg. Hierbij wordt de huurdersbelangenvereniging om advies gevraagd. Wanneer definitief wordt besloten om over te gaan tot sloop, worden de bewoners geïnformeerd. Dit gebeurt schriftelijk. Er wordt ook een sociaal statuut vastgesteld. Ruim vóór de sloop (vaak enkele jaren) wordt contact opgenomen met de bewoners om ‘huiskamergesprekken’ te voeren.

  Huiskamergesprekken

  Tijdens deze huiskamergesprekken wordt vooral geluisterd naar de bewoners. Naar hun wensen, waar ze graag zouden wonen. Bewoners krijgen tijdens deze gesprekken informatie over de mogelijkheden van vervangende woonruimte. Als zij dit wensen krijgen zij de status "urgent" als woningzoekende toegekend. De bewoner is niet verplicht om een woning te huren bij Antares en mag ook besluiten om een ander huis te huren of te kopen.

  Onkostenvergoeding

  Voor de verhuizing betaalt Antares een onkostenvergoeding, deze wordt in termijnen uitbetaald. Na de eindinspectie en het inleveren van de sleutels wordt het restant bedrag overgemaakt.

 • Inkoop en leveranciers

  Als corporatie werken wij met veel partijen samen. Dagelijks kopen wij bij verschillende leveranciers diensten en producten. Van onze leveranciers verwachten wij dezelfde ambitie en inzet als van onze eigen medewerkers. Wij vinden het belangrijk om een goede en duurzame relatie op te bouwen met onze leveranciers. Antares koopt alleen in bij leveranciers die meewerken om de prestaties op een hoog niveau te houden.  

  Voor meer informatie lees de Algemene inkoopvoorwaarden Antares en Inkoopbeleid Antares.

 • Verkoop

  Het kopen van uw huurwoning verloopt volgens een aantal regels. Wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn laat Antares de woning taxeren door een onafhankelijke makelaar. De taxatiekosten worden door u betaald, maar wanneer u daadwerkelijk het huis koopt krijgt u dit bedrag terug. De makelaar neemt verbeteringen aan de woning die door u zelf zijn uitgevoerd niet mee in de verkoopprijs. Onze makelaars, Woonlinq en Van Kempen, doen namens ons vervolgens een verkoopaanbod.

  Korting
  Huurders die langer dan een jaar huren, krijgen korting op de verkoopprijs. Voor elk vol jaar dat u van Antares huurt, onvangt u € 500,- korting op de verkoopwaarde, tot maximaal € 5.000,-. Aan de korting stelt Antares wel een voorwaarde, namelijk het antispeculatiebeding. Dit houdt in dat huurders (een deel van) de korting aan Antares terugbetalen als zij de betreffende woning binnen vijf jaar verkopen.
  Lees meer hierover in de brochure Woning kopen.

  Te verwachten onderhoudskosten
  De woningen die te koop staan voldoen aan onze kwaliteitseisen. Om u als potentiële koper goed in te lichten maken wij een rapport op. Hierin is te lezen in welke staat de woning zich bevindt. Tevens geven wij een indicatie van de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Wij willen dat u weet wat u koopt.

  Meer informatie over een woning kopen vind u op de website onder Huren/Kopen onder het kopje Huurwoning kopen. Ook kunt u onze digitale brochure Woning kopen downloaden.

 • Privacybeleid

  Lees hier onze privacyverklaring

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Statistiek Cookies
Deze cookies zijn nodig om statistieke gegevens te kunnen verzamelen omtrend sitebezoek.
Meer weten...