Governancecode

De governancecode woningcorporaties bestaat al sinds 2007 en stimuleert een opener cultuur, meer zelfreflectie bij corporaties en helpt om vaker dilemma’s met elkaar én de raad van commissarissen (rvc) te bespreken.

In de code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huurders in Nederland.

Antares heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat Antares is erkend als een organisatie die zich nagenoeg helemaal inzet voor het algemeen belang.

Naleving, monitoring en handhaving

Bestuur en rvc vermelden in het jaarverslag op welke manier de principes van de governancecode in het afgelopen jaar zijn toegepast. Iedere belanghebbende kan de corporatie daarop aanspreken.

Mocht een corporatie zich hier niet aan hebben gehouden, dan kan een belanghebbende een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.