Raad van commissarissen

Antares is een stichting, die wordt bestuurd door één directeur-bestuurder: de heer Paul Stelder. Een raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie. Bij het vervullen van deze taak richt de rvc zich op het belang en voortbestaan van de stichting, maar ook op het maatschappelijk belang en het belang van de huurders.

De rvc kent vier rollen:

 • De rvc houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, op de algemene gang van zaken bij Antares en beoordeelt bestuursbesluiten van aanmerkelijk belang
 • De rvc fungeert als klankbord, adviseur en raadgever voor de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, zonder dat sprake is van bindende adviezen
 • De rvc is actief als netwerker en belangenbehartiger in het werkgebied van Antares
 • De rvc is de werkgever van de directeur-bestuurder.

De taken en bevoegdheden van de rvc zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving, zoals de Woningwet, en voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties en aan de Aedescode. Dit is vastgelegd in de statuten van Antares, het reglement raad van commissarissen en het reglement bestuur.

Daarnaast kent Antares een visie op toezicht houden en besturen. Daarin is een gedeelde visie opgenomen op het besturen van en het toezicht houden op Antares door de directeur-bestuurder en de rvc.

Commissarissen

De raad van commissarissen van Antares bestaat uit vijf leden:

 • Mevrouw Mr. M.P.V. van de Kerkhof (Sittard),
  Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (juridisch)
 • De heer Drs. J.P.A.C. van Beers (Groesbeek)
  Directeur a.i. Pro Persona (finance & control)
 • Mevrouw A.M.C.W. van Dijk (Maastricht), huurderscommissaris
  Adviseur (volkshuisvesting/vastgoed)
 • De heer P.M. Geerts (Weert), huurderscommissaris
  Senior adviseur en stedenbouwkundige bij Kragten (volkshuisvesting/vastgoed)

Auditcommissie

De heren Van Beers en Geerts vormen de auditcommissie, die toezicht houdt op de werking van de interne controle- en beheersingssystemen, de financiële informatieverschaffing, treasury- en risicomanagement, de naleving en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant en de verschaffing van voorgeschreven financiële informatie naar de externe toezichthouder.

Selectie- en remuneratiecommissie

De nog te benoemen voorzitter en mevrouw Van de Kerkhof vormen de selectie- en remuneratiecommissie. Zij voeren de jaarlijkse beoordelingsgesprekken over en met de directeur-bestuurder. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de selectiecriteria, werving en benoemingsprocedure voor de rvc-leden en de directeur-bestuurder. Ook doen zij een voorstel over het te voeren bezoldigingsbeleid van de rvc en de directeur-bestuurder.