Skip to content

Over Antares

Home > Over Antares > Toezicht > Raad van commissarissen

Raad van commissarissen

Antares is een stichting, die wordt bestuurd door één directeur-bestuurder: de heer Paul Stelder. Een raad van commissarissen (rvc) oefent het interne toezicht bij Antares uit. De rvc houdt onder meer toezicht op:

 • Realisatie van de doelstellingen van Antares
 • De interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • Het kwaliteitsbeleid.

De regeling van taken en bevoegdheden van de rvc is gebaseerd op de voorschriften van het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) en de Governancecode Woningcorporaties en voldoet aan de Aedescode.

Commissarissen

De raad van commissarissen van Antares bestaat uit vijf leden:

 • Mevrouw Drs. P.J.L. Verbugt, voorzitter (Helden)
  Bestuurder Zuidelijke Rekenkamer in Eindhoven (bedrijfsvoering/ algemeen netwerk)
 • De heer Drs. J.P.A.C. van Beers (Groesbeek)
  CFO Treant Zorggroep (finance & control)
 • Mevrouw Mr. Drs. A.F.A.A. Cuijpers (Eindhoven
  Bestuurder Cuijpers Consultancy (juridisch)
 • Mevrouw A.M.C.W. van Dijk (Maastricht)
  Adviseur (vastgoed), huurderscommissaris
 • De heer P.M. Geerts (Weert)
  Senior adviseur en stedenbouwkundige bij Kragten (vastgoed), huurderscommissaris

Auditcommissie

De heren Van Beers en Geerts vormen de auditcommissie, die toezicht houdt op de werking van de interne controle- en beheersingssystemen, de financiële informatieverschaffing, treasury- en risicomanagement, de naleving en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant en de verschaffing van voorgeschreven financiële informatie naar de externe toezichthouder.

Selectie- en remuneratiecommissie

Mevrouw Verbugt en mevrouw Cuijpers vormen de selectie- en remuneratiecommissie. Zij zijn verantwoordelijk voor de selectiecriteria, werving en benoemingsprocedure voor de rvc-leden en de directeur-bestuurder. Ook doen zij een voorstel over het te voeren bezoldigingsbeleid van de rvc en de directeur-bestuurder.