Begrippenlijst


Sociale huurwoningen
Betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens.


Geliberaliseerde huurwoningen / vrijesectorwoningen
‘Luxe’ huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens.


Inflatie
Stijging van het algemene prijspeil. Meestal wordt gerekend met een gemiddelde prijsstijging van het afgelopen jaar.


Liberalisatiegrens
Ook wel huurtoeslaggrens genoemd. Betaalt u huur hoger dan de liberalisatiegrens, dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag.


Maximaal redelijk
Welke huurprijs Antares mag vragen voor een sociale huurwoning, wordt bepaald door het aantal punten in het woningwaarderingsstelsel. Dit is door de overheid bepaald. Een woning krijgt punten voor bijvoorbeeld oppervlakte, isolatie, voorzieningen en WOZ-waarde. Het aantal punten bepaalt de maximaal toegestane huurprijs.


Subsidiabele huur
Dit is de huurprijs op basis waarvan de Belastingdienst de hoogte van de huurtoeslag berekent. De subsidiabele huur bestaat uit de netto huur plus de subsidiabele servicekosten: elektra algemeen, schoonmaakkosten en complexbeheer.


Aftoppingsgrens
Dit is een grens die is ingesteld om te voorkomen dat mensen een woning huren die duurder is dan wat ze eigenlijk kunnen betalen. Mensen met een huur boven deze grens ontvangen niet de volledige huurtoeslag.


Specifiek maatwerk
In bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen voor huurbevriezing of huurverlaging, bijvoorbeeld als uw inkomen flink is gezakt ten opzichte van de huurprijs.


(Adres)uittreksel BRP
Officiële verklaring van de gemeente waarop uw gegevens staan uit de Basisregistratie Personen. Vroeger werd dit ‘uittreksel GBA (Gemeentelijke Basisadministratie)’ genoemd. Hierop staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, burgerservicenummer en woonplaats.


Puntensysteem
De toekenning van punten volgens het woningwaarderingsstelsel (zie ook begrip ‘maximaal redelijk’).


Huurcommissie
Een onafhankelijke commissie die de overheid heeft ingesteld om uitspraken te doen bij geschillen tussen huurders en verhuurders over huurprijs, huurverhoging of -verlaging, servicekosten en overige kosten.