Raad van commissarissen

Een raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het functioneren en presteren van Antares. Bij het vervullen van deze taak richt de rvc zich op het belang en voortbestaan van de stichting, maar ook op het maatschappelijk belang en het belang van de huurders volgens wet- en regelgeving (Woningwet). De statuten vormen de basis voor de organisatie en het toezicht.

De rvc kent vier rollen:

 • Toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder, op de algemene gang van zaken bij Antares en bestuursbesluiten van aanmerkelijk belang beoordelen
 • Als klankbord, adviseur en raadgever fungeren voor de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, zonder dat sprake is van bindende adviezen
 • Actief netwerker en belangenbehartiger in het werkgebied van Antares
 • Werkgever van de directeur-bestuurder.

De werkwijze en de benoeming van de leden van de raad van commissarissen is geregeld in het reglement raad van commissarissen. In dit reglement is aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan de principes van de governancecode. Daarnaast kent Antares een visie op toezicht houden en besturen. Daarin is een gedeelde visie opgenomen van de directeur-bestuurder en de rvc.

Commissarissen

De raad van commissarissen van Antares bestaat uit vijf leden:

 • De heer T.A.G. van Kroonenburg (Nuenen),
  Voorzitter
 • Mevrouw Mr. M.P.V. van de Kerkhof (Sittard),
  Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (juridisch)
 • De heer Drs. J.P.A.C. van Beers (Groesbeek)
  Directeur a.i. Pro Persona (finance & control)
 • Mevrouw A.M.C.W. van Dijk (Maastricht), huurderscommissaris
  Adviseur (volkshuisvesting/vastgoed)
 • De heer P.M. Geerts (Weert), huurderscommissaris
  Senior adviseur en stedenbouwkundige bij Kragten (volkshuisvesting/vastgoed)

Commissies

Binnen de raad van commissarissen zijn twee commissies samengesteld die diverse belangrijke onderwerpen grondig bespreken.

Auditcommissie

De heren Van Beers en Geerts vormen de auditcommissie. Deze commissie houdt toezicht op de werking van de interne controle- en beheersingssystemen, de financiële informatieverschaffing, treasury- en risicomanagement, de naleving en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant en de verschaffing van voorgeschreven financiële informatie naar de externe toezichthouder.

Selectie- en remuneratiecommissie

De heer Van Kroonenburg en mevrouw Van de Kerkhof vormen de selectie- en remuneratiecommissie. Zij voeren de jaarlijkse beoordelingsgesprekken over en met de directeur-bestuurder. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de selectiecriteria, werving en benoemingsprocedure voor de rvc-leden en de directeur-bestuurder. Ook doen zij een voorstel over het te voeren bezoldigingsbeleid van de rvc en de directeur-bestuurder.

Vastgoedcommissie

Mevrouw Van Dijk en de heer Geerts vormen de vastgoedcommissie. Deze commissie is ingesteld om de rvc te adviseren over vastgoedontwikkeling, vastgoedsturing en vastgoedaspecten rondom gebiedsontwikkelingen. Ook bereidt de vastgoedcommissie de besluitvorming van de rvc hierover voor en ondersteunt de rvc bij het toezicht op vastgoedprojecten. Daarnaast fungeert de commissie als klankbord voor de directeur-bestuurder voor vastgoedgerelateerde zaken.