Management & organisatie

We werken vanuit onze bedoeling: (samen werken aan) woongeluk. Dat betekent dat we de klantbeleving centraal stellen in alles wat we doen. Onze organisatie is samensturend: het eigenaarschap van medewerkers is groot en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de professionals zelf. Alle organisatieonderdelen zijn gelijkwaardig. Ons organogram laat zien hoe we dit vormgeven.

Het dagelijks bestuur van Antares is in handen van onze directeur-bestuurder Roel Versleijen. Hij is eindverantwoordelijk en ziet toe dat besluiten in lijn zijn met de statuten en reglementen. Samen met Gé Faessen (manager Klantteam) en Tom Eikenboom (manager Bedrijfsvoering) vormt hij het managementteam. Het management stelt duidelijke doelen en faciliteert, ondersteunt en coacht medewerkers bij de realisatie hiervan. Een raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren en presteren van de organisatie.

Elke vier jaar maakt Antares een ondernemingsplan waarin de ambities en doelstellingen voor de komende vier jaar worden uitgesproken.

Toezicht

Zowel intern als extern zijn er diverse vormen van toezicht op het functioneren van Antares. De controller van Antares ondersteunt de rvc vanuit zijn onafhankelijke rol bij het toezicht op de organisatie. Een extern accountant monitort en beoordeelt de financiële resultaten jaarlijks. Dit wordt vastgelegd in de jaarrekening.

Elke vier jaar bezoekt een onafhankelijke visitatiecommissie alle woningcorporaties die bij branchevereniging Aedes zijn aangesloten. In het visitatierapport worden de maatschappelijke prestaties uitgebreid toegelicht.

Financieel in control

We vinden het belangrijk om financieel in control te zijn. We sturen daarbij op de mediaan van de sector. In statuten en reglementen hebben we ons financieel beleid vastgelegd.

Afspraken

Als maatschappelijke organisatie werken we nauw samen met diverse partners en partijen om ons heen. In een complex maatschappelijk speelveld is het belangrijk om hier met elkaar goede afspraken over te maken. Een bijzondere vorm hiervan zijn de jaarlijkse prestatieafspraken die we maken met de gemeente Venlo en de gemeente Peel en Maas. Hierin leggen we vast waar de het komende jaar de focus op ligt als het gaat om onder andere huisvesting, leefbaarheid, duurzaamheid en wonen & zorg.