Governance

Als maatschappelijke organisatie handelen we integer en transparant. We geven inzicht in onze manier van werken, onze financiële resultaten en hoe we intern en extern beoordeeld worden. Door de organisatie hierop in te richten, voldoen we aan de Governancecode Woningcorporaties. Hierin zijn normen vastgelegd voor goed bestuur en goed toezicht. Alle commissarissen, de directeur-bestuurder, het management en medewerkers van Antares houden zich aan deze code.

In het jaarverslag leggen bestuur en rvc verantwoording af op welke manier de principes van de governancecode zijn toegepast. Iedere belanghebbende van Antares kan ons hierop aanspreken.

Antares heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat Antares is erkend als een organisatie die zich vrijwel helemaal inzet voor het algemeen belang.

Gewenst gedrag

Als Antares hebben we de governancecode vertaald in een eigen beleid omgangsvormen en integriteit. We vinden het namelijk van groot belang dat onze medewerkers en onze partners, integer en betrouwbaar handelen. Dit beleid benoemt waarden en normen, maar ook onze leidende principes en de manier waarop iemand zich kan laten horen op het moment dat hij of zij gedrag signaleert dat niet in lijn is met dit beleid. Daarbij worden melders vanuit de Wet bescherming klokkenluiders altijd beschermd.

Gedragsregels voor huurders

Niet alleen met elkaar, ook met onze huurders maken we afspraken over gedrag. Onder meer over hoe huurders de woning in gebruik nemen, wat hun en onze plichten zijn, en hoe overlast te voorkomen is. Dit is beschreven in de algemene huurvoorwaarden. Mocht er een vermoeden bestaan van niet-integer handelen of frauduleuze handelingen, dan kunt u gebruikmaken van het meldpunt van het ministerie van VROM: meldpuntcorporaties@minvrom.nl.

Privacy

We hechten grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van alle betrokken van Antares: van medewerkers, huurders, bezoekers en externe relaties. Hiervoor hebben we een privacyverklaring opgesteld.